ADAMOTO ADAMS TRADE a.s.

Financovanie ČSOB Leasing

Finančný leasing je obstaranie predmetu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo na zákazníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.
 
Finančný lízing
 
Pri finančnom leasingu musia byť dodržané dve podmienky:
 
vlastnícke právo prechádza bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na zákazníka
doba trvania nájmu je najmenej 60% doby odpisovania stanovenej zákonom pre jednotlivé odpisové skupiny
 
 
 
Právnym vlastníkom prenajatého majetku je počas trvania zmluvy leasingová spoločnosť. Zákazník platí na začiatku spracovateľský poplatok a počas doby trvania zmluvy 1. zvýšenú splátku nájomného, mesačné/kvartálne splátky nájomného a poplatok za prevod vlastníctva. Jednotlivé leasingové splátky obsahujú istinu, úrok, DPH a poistné.

 

Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi a účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu od dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi
a prevzatia financovaného predmetu.

 

Spotrebný úver

 

Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s zároveň so zákazníkom štandardne minimálne zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom späť na ČSOB Leasing, a.s , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. Jednotlivé splátky obsahujú hodnotu úveru, úrok a poistné.
Splátkový predaj
 
Splátkový predaj je kúpa predmetu na základe kúpnej zmluvy s postupným splácaním záväzku zákazníka. Vlastníctvo k predmetu prechádza na zákazníka dňom jeho prevzatia.
 
Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s so zákazníkom zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom od dodávateľa späť na ČSOB Leasing, a.s , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku spracovateľský poplatok, počas doby trvania zmluvy, 1. zvýšenú splátku, zostatok kúpnej ceny, rozpísaný do splátok a poistné. Jednotlivé splátky obsahujú pomernú hodnotu kúpnej ceny.

 

 

Kalkulácie a ďalšie informácie na info@adamoto.eu, 055/729 70 87, 0917/195793 

Zpět